De federale kamercommissie Justitie heeft vandaag beslist om de moratoria inzake dwanguitvoering van uitvoerbare titels (ten gevolge van de COVID-19 crisis) niet te verlengen. De vorige opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging lastens particulieren en ondernemingen zal dus een einde nemen op 17/06.

De commissieleden beseffen dat een veralgemeend verbod op gedwongen invordering het economisch leven niet ten goede komt en hebben in de plaats geopteerd voor een bijkomende bescherming van particulieren, door het optrekken van de onbeslagbaarheidsgrenzen bij loonsbeslag en -overdracht. Men wil niet dat de schuldeisers van vandaag de schuldenaars van morgen worden. In die optiek is het beslag vanaf 18/06 terug mogelijk, zonder beperkingen.

Het voorgaande moet wel enigszins genuanceerd worden. Als gerechtsdeurwaarders hebben wij ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van de debiteur, die vaak hard getroffen is door de crisis. Vanuit dit perspectief staat de menselijkheid meer dan ooit centraal in onze uitvoeringsdossiers. Door bemiddeling proberen wij op een kostefficiënte wijze tot inning van de schuldvordering te komen. Het is niet de bedoeling om een stormloop te creëren op het vermogen van de debiteurs, wat immers een explosie van collectieve insolventieprocedures voor gevolg zou hebben en waardoor uiteindelijk geen euro gerecupereerd zou worden.

Het is enkel op deze manier dat wij onze activiteit weer ten volle kunnen hernemen: kordaat, maar gematigd en met oog voor de precaire realiteit in het veld. U kan erop rekenen dat wij al het mogelijke doen om uw dossiers in deze omstandigheden verder te behartigen, met spoedige heractivering waar nodig.